Enfocament i abast

Revista de divulgació científica dedicada a difondre continguts mineralògics i del patrimoni geominer. Està destinada a col·leccionistes de minerals, a estudiosos dels jaciments minerals (especialment de Catalunya i de la resta d’Espanya) i a persones en general, aficionades o professionals, que estiguin interessades en temes mineralògics i del patrimoni geològic i miner.

La present revista és una obra divulgativa editada pel Grup Mineralògic Català (GMC), una associació científica no professional i no dependent de cap universitat ni de cap altra entitat.

Els continguts se centren sobretot en l’estudi de tota mena de jaciments minerals, tant si van ser explotats (mines i pedreres) com si no ho van ser (afloraments), donant el major protagonisme a la recerca i determinació de les espècies minerals que apareixen. En el cas de jaciments explotats, té una significativa importància rescatar la seva història, per tractar-se gairebé sempre de mines o pedreres ja abandonades (algunes des de fa molt temps), en record no sols de la pròpia explotació, com a testimoni del patrimoni material, sinó també de les persones que allà hi van treballar. També es dediquen articles a temes de mineralogia general, a la descripció de museus que incloguin col·leccions de minerals o que es basin en el patrimoni geominer, a personalitats o entitats significatives en el món mineralògic, a la nomenclatura i la sistemàtica mineralògiques i a la publicació de noves espècies minerals (acceptades per la IMA-CNMNC). Finalment, s’inclouen cròniques de fires: ressenyes amb la descripció d’algunes de les fires de minerals que se celebren al llarg de l’any, amb especial dedicació a les que organitza el propi GMC.

Requisits d’accés i utilització

Queda prohibida la reproducció (obres derivades) total o parcial dels articles d’aquesta revista, en qualsevol forma o mitjà, així com el seu emmagatzematge en qualsevol sistema d’informació i recuperació, sense el permís previ i per escrit de l’editor. Tant la totalitat dels articles com cadascun dels seus elements integrants, ja siguin de text o d’il·lustració, pertanyen al Grup Mineralògic Català (GMC) en la forma en què apareixen aquí publicats.

Respecte als elements de text i il·lustració (fotos, mapes, dibuixos, etc.) emprats en els articles, cada autor/a, sigui una persona o sigui una entitat, manté el dret de propietat d’aquests elements en la seva forma original. L’editor podrà demanar que l’autoria l’informi per escrit quan desitgi fer difusió d’aquests originals per qualsevol altre mitjà, imprès o en línia.

Les opinions expressades en el text són responsabilitat exclusiva de l’autoria.

L’editor permet l’accés obert als pdf/html dels articles disponibles en aquest web tant per a la seva consulta com per a la seva descàrrega, sempre que aquesta sigui per a un ús personal i no per a fer difusió de qualsevol tipus. Per a aquesta finalitat s’haurà de demanar permís previ als responsables editorials.

Codi ètic

Aquesta revista promou els criteris del codi ètic i de bones pràctiques fixats pel Committee on Publication Ethics (COPE) al seu Code of Conduct and Best Practices Guidelines for Journals Editors.

Segons aquests criteris, l’editor es compromet, entre altres aspectes, a:

  • Esforçar-se en la millora constant de la revista.
  • Exigir a l’autoria originalitat en els seus articles, tal com se’ls indica al pdf sobre l’enviament d’articles, i fer-li saber que perseguim el plagi amb diversos mecanismes.
  • Basar l’acceptació o rebuig d’un article en la seva idoneïtat per a aquesta revista, així com en la seva importància i en la claredat d’exposició dels continguts.
  • Respectar i fer respectar les normes gramaticals i ortogràfiques generals i les normes pròpies fixades per a la revista (normes convencionals).
  • Mantenir un nivell de qualitat òptim en tots els articles, procurant la seva adaptació a un estàndard que sigui el més homogeni possible però que al mateix temps permeti que es respecti la diversitat d’estils i plantejaments en l’autoria.
  • Ajudar a l’autoria perquè l’article es completi correctament i en el temps previst.
  • Assegurar una revisió i correcció adaptades als requisits i normes establerts per a l’autoria dels articles.
  • Fer arribar a l’autoria els documents de revisió perquè donin la seva acceptació i facin les observacions oportunes.
  • Estar disposat a publicar correccions i aclariments quan resulti necessari.
  • Complir la llei de protecció de dades (veure el compromís de privacitat).

Compromís de privacitat

Els noms i les adreces de correu electrònic utilitzats com a contacte o introduïts en els articles d’aquesta revista s’empraran únicament per a les finalitats establertes en ella i no es proporcionaran a tercers o per al seu ús amb altres objectius.

Compromís d’originalitat i detecció de plagi

Una vegada establert contacte amb l’autoria, via email se li donarà a conèixer la nostra exigència d’originalitat respecte al contingut del seu article. Com també indiquem al pdf sobre l’enviament d’articles, pel simple fet de fer-nos arribar un article, l’autoria es compromet a complir aquesta exigència.

Perseguim el plagi mitjançant la cerca de títols idèntics i similars (carenes de paraules), de cites i referències i de paraules clau i, en determinats casos, en funció de la temàtica i la complexitat de l’article, també mitjançant algun detector en línia com Plagium i Viper.

Política de preservació digital

Els articles de la revista Paragénesis es presenten en format pdf, que és fàcilment reproduïble.

Els arxius pdf estan dipositats en tres ordinadors diferents: el del Director (José Luis Garrido, en alta resolució), el del Responsable de continguts (Martí Rafel) i el del Responsable web (Àngel Blas). També queden guardats en alta resolució en l'empresa que realitza la maquetació (SrM Estudio). A més, tant els pdf (sense accés en línia) com les versions impreses de la revista, es troben en la Biblioteca de Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Finalment, el lloc web en el qual es troben els arxius pdf està allotjat en el servidor extern de l'empresa Dinahosting, qui garanteix que tot el contingut estigui operatiu i accessible de manera permanent, fins i tot en cas de caigudes elèctriques prolongades. A més, Dinahosting realitza còpies de seguretat: una còpia incremental diària i una còpia completa durant els caps de setmana. El responsable web es descarrega aquesta còpia completa i la guarda a la "núvol" (Google Drive).

Aquesta web empra cookies. Si continues navegant entenem que acceptes la nostra Política de cookies.