Procés editorial

Quan arriba un article a les nostres adreces email de contacte, l’enviem a com a mínim dos membres de Consell assessor, sense donar cap dada sobre l’autoria. És suficient que l’article estigui en una versió inicial, però que permeti conèixer el desenvolupament dels continguts i la seva estructuració.

Els dos membres del Consell assessor són els principals responsables de fer la valoració inicial, encara que també es té en compte l’opinió del Director i del Coordinador de Continguts. Si les dues valoracions són favorables, es considera vàlid; si són desfavorables, es rebutja; si hi ha disparitat de valoració, la decisió final correspon al Director i al Coordinador de continguts . Procurem que la data d’acceptació sigui el més pròxima possible a la de recepció de l’article.

Es valora sobretot la idoneïtat del contingut per a una revista de divulgació com la nostra, en funció de la temàtica tractada i del nivell de complexitat, a més d’observar aspectes lligats a la qualitat i l’exposició del propi contingut:

  • Si no es considera vàlid, s’ofereix a l’autoria la possibilitat de canviar l’enfocament, si el creu factible, o fins i tot de publicar-lo en el nostre butlletí informatiu (Infominer).
  • Si es considera vàlid, s’informa a l’autoria que pot fer-nos arribar la versió definitiva dels originals, atesos els requisits de presentació i a les normes convencionals (exposades en el nostre lloc web), donant per a això un marge de temps en funció de la previsió que tinguem per a l’inici de l’edició. Bàsicament, se’ns fan arribar dos documents d’originals: un amb el text del contingut i un altre amb els peus i les figures, i, mitjançant algun programa de transferència d’arxius, tota la il·lustració (amb la resolució adequada). En l’email de resposta també se li comunica la nostra política de drets d’autoria, d’exigència d’originalitat i de compromís de privacitat.

Els originals queden en custòdia del Consell editorial fins que aquest decideix iniciar el procés d’edició, el primer pas del qual és una revisió inicial per part dels membres del Consell assessor en funció de les seves corresponents especialitats. Després es prossegueix amb una correcció més detallada duta a terme per membres del propi Consell editorial. Durant aquest procés s’està en comunicació amb l’autoria, per si fos necessari algun tipus d’aportació addicional o algun aclariment.

El resultat final del procés concret de revisió-correcció és un document en el qual apareixen tots els canvis realitzats, ja siguin obligatoris o siguin recomanables (en aplicació de les nostres normes convencionals). Aquest document es fa arribar a l’autoria perquè el repassi, faci les seves observacions i, arribat el cas, doni el seu vistiplau. Al mateix temps es duu a terme la selecció final de figures i la seva adaptació a les necessitats de la revista.

El següent pas és el procés de maquetació, de durada variable, en funció de la complexitat dels articles. Finalment, es passa la maqueta (interior i coberta) a impremta. També se separen les maquetes dels articles individualment i es deixen en format pdf (i també es converteixen a format html), per a ser després incorporats en el nostre lloc web.

Aquesta web empra cookies. Si continues navegant entenem que acceptes la nostra Política de cookies.